Termomodernizacja w Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach

21 stycznia 2019r. Starosta Powiatu Grójeckiego Krzysztof Ambroziak, Wicestarosta Jolanta Sitarek oraz Dariusz Dąbrowski - przedstawiciel  firmy ARBUD Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w Radomiu - podpisali umowę na  „Termomodernizację, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont i przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z budową i montażem kolektorów słonecznych dla potrzeb budynku mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach, gm. Mogielnica usytuowanego na działkach 176/7, 176/10”.
Koszt termomodernizacji DPS w Tomczycach wyniesie 2.048.530,86 zł., w tym dofinansowanie z RPO. Projekt został złożony w ramach Osi Priorytetowej IV ,,Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
W ramach projektu zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna, wymienione zostaną źródła ciepła i instalacji c.o, budynki otrzymają nową stolarkę drzwiową. Wszystkie zadania planowane do realizacji bezpośrednio wpłyną na zwiększenie efektywności energetycznej i spowodują zmniejszenie zapotrzebowania na energię w przedmiotowych  budynkach, a co za tym idzie zmniejszą koszty zaopatrzenia w energię oraz zmniejszą emisję CO2.

7.02.19

Kategoria: