Będzie Uchwała Rady Powiatu w sprawie aptek całodobowych na 2020 rok.

W związku z bardzo licznymi skargami pisemnymi  i telefonicznymi na brak całodobowych dyżurów aptek na terenie powiatu grójeckiego, chcemy poinformować, że władze Powiatu Grójeckiego przekazały do Okręgowej Rady Aptekarskiej projekt uchwały ustalający aptekom dyżury w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy celem zaopiniowania.

Prezydium ORA negatywnie zaopiniowało projekt uchwały podnosząc, że za wystarczające rozwiązanie należy uznać ograniczenie rozkładu godzin pracy aptek  w przedziale 8:00 - 24:00 oraz stwierdziło, iż na terenie powiatu grójeckiego funkcjonuje Nocna Opieka Lekarska świadczona   w trzech miejscowościach: Warce, Nowym Miecie nad Pilicą oraz  w Grójcu, która zapewnia w wystarczającym stopniu zabezpieczenie pacjentów w leki ratujące zdrowie lub życie w nagłych sytuacjach.

Odnosząc się do wniosków Prezydium należy stwierdzić, iż zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne dyżury powinny być pełnione również w porze nocnej. Kolejnym argumentem świadczącym o potrzebie całodobowych dyżurów jest stworzenie możliwości jak najlepszego i najszybszego skorzystania z niezbędnej pomocy wówczas, gdy nie obowiązuje powszedni czas pracy aptek, a zaistnieje nadzwyczajna, trudna do przewidzenia potrzeba podania leku. Wedle cytowanej ustawy apteka jest placówką ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione świadczą usługi farmaceutyczne, stanowiące czynności z zakresu ochrony zdrowia publicznego. Istotne znaczenie ma również możliwość uzyskania szybkiej porady farmaceuty, który dysponuje fachową i praktyczną wiedzą.

Kolejnym punktem opinii Prezydium ORA był zarzut ograniczenia pełnienia dyżurów aptek jedynie na terenie miasta Grójca. W odniesieniu do tego zarzutu  nadmieniam, że dyżury aptek od lat były wyznaczane w Grójcu, który jest miastem powiatowym i leży w centrum powiatu, a zatem dyżur grójeckich aptek jest sprawiedliwy dla wszystkich gmin powiatu.
Prezydium ORA zarzuciło niezapewnienie wynagrodzenia podmiotom prowadzącym apteki. Należy zaznaczyć, że przepisy prawa nie przewidują obowiązku ani możliwości wypłacenia przez powiat wynagrodzenia podmiotom prowadzącym apteki za dyżury całodobowe. Jest to koszt działalności gospodarczej, w którą wkalkulowane jest ryzyko jej prowadzenia. Prócz tego, koszty te rekompensowane są m.in. przez dopłatę za ekspedycję leku w porze nocnej- rekompensata wynika wprost z przepisów Prawa farmaceutycznego.

Po zapoznaniu się z opinią Prezydium ORA i obecnym stanem faktycznym oraz wnioskami mieszkańców Zarząd Powiatu uznał uchwałę Rady Powiatu ustalającą całodobowe dyżury aptek na terenie powiatu grójeckiego na 2020 rok za celową i uzasadnioną dla zapewnienia dostępu do niezbędnych w nagłych sytuacjach leków. Dlatego projekt uchwały będzie rozpatrywany na najbliższej sesji Rady Powiatu w dniu 19.12.2019 r.

Kategoria: