Zaplanowane inwestycje drogowe powiatu pozbawione rządowego wsparcia

Zarząd Powiatu informuje o braku dofinasowania z rezerwy rządowej na najbardziej zniszczone odcinki dróg powiatowych. Zarząd Powiatu i Powiatowy Zarząd Dróg stale monitorują sytuację oraz stan infrastruktury powiatowej. Wiele szkód powstałych na skutek obfitych opadów atmosferycznych jest na tyle dużych, że konieczne są ogromne nakłady finansowe na kompleksowe remonty wielu odcinków. W związku z ciężką sytuacja finansową powiatu, Zarząd poszukuje wszelkich form wsparcia finansowego z zewnątrz, aby wykonać jak najwięcej remontów dróg. W ubiegłym roku Zarząd zgłosił do Wojewody Mazowieckiego odcinki do dofinansowania w 2020 roku z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dofinansowanie miało stanowić 80% kosztów inwestycji przy łącznej wysokości kosztorysowej ponad 16 mln złotych.
Komisja Wojewódzka podczas oględzin w dniach 25 lipca oraz 12 i 17 grudnia 2019 roku zakwalifikowała pozytywnie 21 odcinków leżących na terenie powiat grójeckiego do dofinansowania remontów ze środków z rezerwy.
W związku z przedłużającą się odpowiedzią o terminie przyznania środków, Starosta zwrócił się z zapytaniem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o informacje czy MSWiA przewiduje środki na zakwalifikowane przez komisję wojewódzką odcinki. W odpowiedzi otrzymał pismo z informacją, że „nie ma możliwości w roku bieżącym udzielenia dofinansowania na wnioskowane przez Pana Starostę drogi ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Właściwym źródłem dofinansowania remontu dróg w 2020 roku jest Fundusz Dróg Samorządowych”.
Samorząd powiatowy liczył na wsparcie z rządowej rezerwy celowej z tzw.”klęskówek”. Przy tego typu remontach infrastruktury drogowej rezerwa jest kluczowym narzędziem, dzięki któremu powiat ma możliwość wykonania remontów najbardziej zniszczonych dróg. Powiatu nie stać na wykonanie wszystkich wymagających remontu odcinków bez rządowego dofinansowania, nawet przy wsparciu samorządów gminnych
Niestety środki z Funduszu Dróg Samorządowych, o których wspomniano w piśmie MSWiA również do tej pory nie zostały przyznane na wnioskowane przez nas odcinki dróg. 26 sierpnia 2019 roku złożone zostały wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, Powiat wnioskował o dofinasowanie trzech zadań : przebudowa ul. Poświętne w Grójcu ze skrzyżowaniem z ul. Piotra Skargi (591,54 mb ), DP nr 1672W Warka- Chynów (odcinek o długości 11 092,86 mb) oraz DP nr 1646W Goszczyn – Długowola odc. 1. Od km0+030 do km0+920, dł odc. 890 mb, odc. Od km3+690 do km5+010, dł odc.1320 mb oraz Dp 1664W Józefów- Zbrosza Duża od km 1+650 do km 2+710 dł odc. 1060 mb łączna długość odc 3270 mb.

Remonty najbardziej zniszczonych dróg powiatowych są niezwykle potrzebne mieszkańcom wszystkich okolicznych nieruchomości, a przede wszystkim przemieszczającym się tymi drogami. Dzięki zewnętrznemu dofinansowaniu remonty i przebudowy mogą być sprawniej wykonywane. Środki powiatu są niewystarczające dlatego bez wsparcia z zewnątrz inwestycje na pewno wydłużą się w czasie i ograniczą się głownie do cząstkowych napraw. Dlatego prosimy o wyrozumiałość wszystkich użytkujących drogi powiatowe.

Zachęcamy do zapoznania się z wywiadem z Krzysztofem Ambroziakiem - Starostą Grojeckim na ten temat. 

https://www.jablonka.info/images/gazeta/225/index.html  

Pisma dotyczące możliwości dofinansowania oraz odpowiedź o jego braku 

Pismo nr.1

Pismo nr.2 

źródło: www.grojec.pl

Zdjęcie drogi zgłoszonej do dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Kategoria: