„Po wielowątkowej dyskusji 12 radnych zagłosowało przeciwko udzieleniu wotum zaufania burmistrzowi”...

W poniedziałek 29 czerwca2020 r. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Grójcu. W posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych na ogólny stan 21. Na początku obrad podziękowałem w imieniu wszystkich radnych Pani Hannie Górce za 25 lat pracy administracyjnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu. W związku z rozpoczynającym się nowym okresem w jej życiu, życzyłem realizacji zawodowej w nowej pracy.

Najważniejszymi punktami poniedziałkowej sesji były jednak debata nad raportem o stanie Gminy Grójec za 2019 rok oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec i uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Po trwającej ponad dwie godziny debacie nad raportem pojawiło się mnóstwo wątpliwości co do racjonalnego zarządzania gminą przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Dariusza Gwiazdę. Było wiele pytań co do zasadności wydawanych środków oraz zadeklarowanych, a niezrealizowanych zadań w ubiegłym roku, takich jak np. budowa sali gimnastycznej i rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Grójcu. W roku 2019 zabrakło chęci współpracy ze strony pana burmistrza, co podkreślone było kilkukrotnie na forum. Przykładem może być niewykonanie ścieżki rowerowej w pasie kolei wąskotorowej, o którą to zabiegali radni. Środki zostały zabezpieczone w budżecie, ale burmistrz Dariusz Gwiazda nie poczynił żadnych kroków do przygotowania jakiejkolwiek propozycji koncepcji takiej trasy. Nie było wystąpień do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o opinie w tej sprawie, ani też rozmów z wójtami i burmistrzami samorządów, które są współwłaścicielami majątku kolejki wąskotorowej.  
Po wielowątkowej dyskusji 12 radnych zagłosowało przeciwko udzieleniu wotum zaufania burmistrzowi, 5 radnych za, a 2 wstrzymało się od głosu. W chwili obecnej brak wotum nie niesie za sobą żadnych konsekwencji. Jeżeli natomiast w przyszłym roku radni ponownie podejmą taką decyzję, to będzie możliwość zorganizowania referendum w sprawie odwołania burmistrza. Zgodnie z art. 28aa. ust.10 Ustawy o samorządzie gminnym „W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta”. Warto zaznaczyć, iż decyzja o nieudzieleniu wotum zaufania burmistrzowi nie była tylko stanowiskiem jednego klubu radnych, lecz zdecydowanej większości radnych. Świadczy to o tym, że radni Rady Miejskiej w Grójcu, reprezentujący mieszkańców naszej gminy, przez których zostali wybrani mają zastrzeżenia i dostrzegają niewłaściwe decyzje podejmowane przez burmistrza Dariusza Gwiazdę. Gdyby w ubiegłym roku pojawiła się chęć współpracy i poważne traktowanie pomysłów, inicjatyw i sugestii radnych, myślę że uzyskanie 11 głosów, stanowiących bezwzględną większość głosów ustawowego składu rady gminy, nie byłoby problemem i dałoby wotum zaufania włodarzowi Grójca. Radni doceniają pracę wszystkich pracowników urzędu i jednostek podległych, czego dowodem jest udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
Przed przystąpieniem do głosowania uzasadnienie Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu odczytała Skarbnik Gminy, Mariola Komorowska. Poinformowała ona, iż skład orzekający RIO analizując sprawozdawczość budżetową roczną, sprawozdanie kwartalne, oraz opisowe sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z wykonania budżetu za 2019 r. wydał opinię pozytywną.  Następnie głos zabrał przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Grójcu Tomasz Justyński, który oznajmił, że po rozpatrzeniu sprawozdań Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec.
Po tej informacji radni przystąpili do głosowania i opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec. Za opowiedziało się 15 radnych, 4 było przeciw, a 2 ze względu na nieobecność nie wzięło udziału w głosowaniu.
W dalszej części sesji podjęte zostały uchwały między innymi w sprawach zgody na sprzedaż gruntu pod cmentarz i ustalenie ceny, nabycia w drodze darowizn gruntu o powierzchni 943 m2, stanowiącego drogę ul. Źródlaną w Grójcu oraz gruntu o powierzchni 121 m2, położonego w Woli Worowskiej, stanowiącego przedłużenie drogi gminnej, zmiany uchwale budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Jana Pawła II w Grójcu. Ważnym punktem poruszonym na poniedziałkowej sesji była także trudna sytuacja oświaty w naszej gminie i stale rosnących na nią wydatków. Głos w tej sprawie zabrała naczelnik Wydziału Promocji, Edukacji i Spraw Społecznych Monika Kozłowska, która na podstawie posiadanych danych zleciła wprowadzenie redukcji etatów w celu optymalizacji kosztów ponoszonych przez gminę na utrzymanie placówek oświatowych. Na skutek tych działań ograniczono godziny dla nauczycieli wspomagających dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Jednocześnie nastąpiła redukcja godzin psychologów i pedagogów w szkołach oraz przedszkolach. Działania dotyczyły również redukcji i przesunięć etatów wśród personelu pomocniczego w placówkach oświatowych naszej gminy.
Po trwających blisko sześć godzin obradach, zakończyła się XXIV sesja Rady Miejskiej w Grójcu.

Karol Biedrzycki
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Grójcu

Kategoria: