Szkoła za murami – nowy rok szkolny w Stawiszynie

W Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie Aresztu Śledczego w Grójcu zainaugurowano dziś rok szkolny 2020/2021. Kolejna grupa 24 skazanych, 1 września rozpoczęła naukę w Centrum Kształcenia Ustawicznego. 

 

Podobnie jak w uczniowie w całej Polsce, osadzeni kształcący się w przywięziennych placówkach edukacyjnych, rozpoczęli nowy rok szkolny. W sieci 18 Centrów Kształcenia Ustawicznego działających przy 20 jednostkach penitencjarnych Służby Więziennej naukę rozpoczęło 3427 uczniów. W Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie, gdzie funkcjonuje filia CKU Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce, realizowany jest roczny kwalifikacyjny kurs zawodowy w jednej spośród 24 specjalności. Dzisiaj w Stawiszynie 24 skazanych recydywistów rozpoczęło naukę na kursie, umożliwiającym zdobycie nowego zawodu – stolarza. 

 

Nauka w jednostkach penitencjarnych 

Szkoły działające przy zakładach karnych i aresztach śledczych zapewniają możliwość kształcenia zarówno nieletnim, którzy objęci są nauczaniem obowiązkowym oraz tym, którzy z własnej inicjatywy ubiegają się o podjęcie nauki. Prawo do nauki w warunkach izolacji penitencjarnej, regulują m.in. przepisy art. 102 oraz art. 130 – 134 Kodeksu karnego wykonawczego. Służba Więzienna kształcenie skazanych organizuje na określonych prawem poziomach edukacyjnych, tj. podstawowym, średnim oraz prowadzone są kwalifikacyjne kursy zawodowe. W Centrum Kształcenia Ustawicznego działającego w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie, podobnie jak w innych tego typu placówkach, realizowane są takie same programy nauczania jak w szkołach „wolnościowych". Warto podkreślić, że nauczanie, obok pracy, jest jednym z podstawowych elementów oddziaływań resocjalizacyjnych realizowanych przez Służbę Więzienną. Kursy zawodowe są zaś bardzo atrakcyjną formą kształcenia ustawicznego, ponieważ dają możliwość w dość krótkim czasie uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji w danym zawodzie. A nowy zawód to nowe możliwości podjęcia pracy i zdobywania środków do życia w akceptowany społecznie sposób.         

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

W sali wykładowej CKU działającego w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie o godzinie 9.00 rozbrzmiał pierwszy dzwonek. Słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego stolarza powitała ppłk Joanna Małocha – zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Grójcu oraz wychowawcy działu penitencjarnego. Było to również pierwsze spotkanie skazanych z nauczycielami odpowiedzialnymi za stronę merytoryczną procesu kształcenia i praktyczną naukę zawodu. Była to także okazja do bliższego poznania się, omówienia zasad realizacji poszczególnych etapów kursu oraz przedstawienia planu lekcji na najbliższy okres. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 było jednak nieco inne niż dotychczasowe. Ten rok szkolny jest wyjątkowy, bo będzie realizowany w obliczu pandemii koronawirusa. Już od pierwszego dnia nauki, zajęcia prowadzone będą z zachowaniem procedur opracowanych na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych służb sanitarnych. Pomimo obostrzeń wynikających z konieczności zachowania reżimu sanitarnego, życzymy uczniom powodzenia w dążeniu do uzyskiwania najlepszych wyników nauce, a także satysfakcji ze zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.

 

Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić

Nauczanie skazanych, a w szczególności przygotowanie ich do podjęcia pracy zawodowej po odbyciu kary, jest jednym z podstawowych elementów oddziaływań penitencjarnych. Wysoki poziom kształcenia, dbałość o najwyższą jakość szkolenia praktycznego, są traktowane priorytetowo w realizowanych programach Służby Więziennej. Dlatego już od wielu lat zajęcia teoretyczne i praktyczne w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna, posiadająca ogromne doświadczenie zawodowe. Profesjonalne zaplecze przygotowane przez Służbę Więzienną – sale dydaktyczne, sprzęt multimedialny, warsztaty szkolne, pracownie stolarskie, sprzyjają zdobywaniu wysokich wyników końcowych i – co najważniejsze – profesjonalnych umiejętności stolarskich. Warsztaty w Stawiszynie przystosowane do prowadzenia kursu stolarza wyposażone zostały ze środków pochodzących z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Miejmy nadzieję, że wszyscy skazani kształcący się w bieżącym roku szkolnym docenią w pełni wszystkie możliwości i chętnie – jeszcze w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności – podejmą zatrudnienie m.in. w fabryce mebli, działającej przy Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce. 

Witamy w naszej szkole. Rok szkolny 2020/2021 uważam za otwarty!

 

Opracowanie: ppor. Marek Pikulski. Zdjęcia: szer. Marta Franaszczyk. 

Kategoria: