KOLEJNE ŚRODKI INWESTYCYJNE DLA BŁĘDOWA

Po wielu latach starań, został osiągnięty sukces, będzie modernizowana ulica Długa w Błędowie. W dniu 11 września Wójt Gminy Mirosław Jakubczak przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Barbary Binkiewicz podpisał w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie umowę na przebudowę ulicy Długiej w Błędowie. Inwestycja ta będzie realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Ze względu na ukształtowanie terenu i częste zalewanie posesji, mieszkańcy postulowali remont drogi połączony z budową kanalizacji burzowej. Inwestycja obejmie również budowę ścieżki rowerowej, dokończenie brakującego chodnika i organizację ruchu na ulicy. W staraniach o realizację tej inwestycji wójt wraz z mieszkańcami wspierani byli działaniami Stanisława Karczewskiego Marszałka Senatu i Ministra w Kancelarii Premiera Marka Suskiego.

Wyrażając satysfakcję z powodu podpisania umowy – wójt Mirosław Jakubczak podkreślił wagę dróg lokalnych w systemie transportowym gminy ale także zrozumienie potrzeb mieszkańców Błędowa. Wartość inwestycji to 1 064896 zostanie pokryta w 50% przez budżet gminy i także w takiej wysokości dofinansowana przez Wojewodę Mazowieckiego.
W ramach przeprowadzonego przetargu warunkowego został wyłoniony wykonawca, który po podpisaniu umowy niezwłocznie zamierza rozpocząć prace.
30 września podpisana została umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Błędów w 2019roku. Kwota dotacji to 20.720,88 zł. co stanowi 50 % kosztu kwalifikowanego brutto.

info.

 

Kategoria: