Zaświadczenie o stanie cywilnym

Po zmianie ustawy  Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 roku ustawodawca dodał kolejne dokumenty wydawane przez kierownika urzędu stanu cywilnego. Jednym z nich jest zaświadczenie o stanie cywilnym osoby. Celem wydania tego zaświadczenia jest konieczność udokumentowania stanu cywilnego osoby w kraju bądź za granicą. Niektóre instytucje takie jak banki, firmy ubezpieczeniowe, do naliczania podatków czy załatwiania spraw socjalnych potrzebują informacji o stanie cywilnym osoby. Niesłuszne jest stwierdzenie, że celem ustawodawcy było ułatwienie zawierania małżeństw jednopłciowych za granicą. Polski ustawodawca nie ma wpływu do jakich celów takie zaświadczenie zostanie wykorzystane i jakie dokumenty za granicą zostaną uwzględnione. Są to zbyt daleko idące wnioski. Nasi obywatele winni mieć świadomość, że zawieranie małżeństw jednopłciowych póki co  w naszym prawodawstwie jest niezgodne z prawem i takie małżeństwa nie są uwzględnione w prawie polskim jak również innego rodzaju związki partnerskie. Uzyskanie zaświadczenia obliguje zainteresowaną osobę do osobistego złożenia wniosku pod odpowiedzialnością karną pod rygorem art.233 Kodeksu Karnego i określenia swojego stanu cywilnego. W oparciu o dokumenty tj. akty stanu cywilnego nie zawsze jest możliwe określenie stanu cywilnego osoby, bowiem osoba mogła zawrzeć np. związek małżeński za granicą bądź małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód lub zgon jednego z małżonków (okoliczności nieodzwierciedlone w rejestrze stanu cywilnego).
W zaświadczeniu oprócz określonego stanu cywilnego osoby, znajdują się dane osobowe, dokumenty na podstawie, których stwierdzono stan cywilny, podstawa prawna wydania oraz termin ważności zaświadczenia (musi być zamieszczona konkretna data ważności). Obowiązuje również konieczność uiszczenia opłaty skarbowej w oparciu o ustawę o opłacie skarbowej na konto jednostki samorządu terytorialnego (38zł w obecnym stanie prawnym), na której  znajduje się wybrany urząd stanu cywilnego.
Należy po raz kolejny podkreślić, ze wnioskodawcą o wydanie zaświadczenia może być wyłącznie ta osoba, o której stan cywilny chodzi. Zaświadczenie jest jedynym dokumentem zastępującym przedkładanie odpisów aktu stanu cywilnego i zapewne upraszcza udokumentowanie stanu cywilnego osoby.
Małgorzata Woźniak

Kategoria: