Małżeństwo, rodzina podstawowa jednostka życia społecznego

Małżeństwo w świetle przepisów prawa nie zostało prawnie zdefiniowane, faktem jest, że zgodnie z obowiązującym prawem jest to stosunek prawny łączący tylko męża i żonę (wg mojej oceny umowa cywilno-prawna między mężczyzną a kobietą spełniająca określone przesłanki w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym).

 Małżeństwo winno być zawarte w oparciu o następujące zasady oczywiście mówimy o prawie polskim tj. jednożeństwo (wyłączny związek między kobietą a mężczyzną), forma zawarcia wyznaniowa lub świecka, trwałość małżeństwa - nierozerwalność co wiąże się z wprowadzeniem instytucji utrudniających rozwiązanie małżeństwa (obostrzenia rozwiązania przez sąd gdzie, niektóre  państwa w swoim obrocie prawnym takich obostrzeń nie stosują i rozwód jest  możliwy przed kierownikiem usc). Równość praw i obowiązków w ich stosunkach  osobistych i majątkowych  jak również równość wobec dzieci  z uwzględnieniem dobra dzieci oraz ograniczenia swobody małżonków. Ważną przesłanką do zawarcia małżeństwa jest stan cywilny czyli przyszli małżonkowie muszą być stanu wolnego: kawaler, panna, wdowiec, wdowa, rozwiedziony, rozwiedziona.
 Art.206 kodeksu karnego stanowi „kto zawiera małżeństwo mimo, że pozostaje w związku małżeńskim podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Są inne przesłanki wg, których małżeństwo nie może być zawarte między innymi pokrewieństwo, powinowactwo czy stosunek przysposobienia między przyszłymi  małżonkami. Małżeństwo może być unieważnione z wielu przyczyn między innymi na wadę oświadczenia woli, może być rozwiązane przez rozwód lub może być ogłoszona separacja małżeństwa. Zawierając małżeństwo wybieramy również nazwiska jakie będziemy nosić po zawarciu małżeństwa dla siebie i dzieci. Małżonkowie mogą pozostać przy swoich nazwiskach przyjąć nazwisko męża i żony, do swojego nazwiska dodać nazwisko męża lub żony. Dzieci mogą nosić nazwisko matki lub ojca lub nazwiska połączone. W przypadku braku zgody małżonków co do noszonych nazwisk przez dzieci kierownik  usc z urzędu wybiera nazwisko dla dzieci tzn. do nazwiska matki dodaje nazwisko ojca.

Z pozdrowieniem
Małgorzata Woźniak

Kategoria: