RADA POWIATU GRÓJECKIEGO WYRAŻA ZDECYDOWANY SPRZECIW DLA POWSTANIA I FUNKCJONOWANIA LĄDOWISKA W MIEJSCOWOŚCI SŁOMCZYN

W czwartek Radni Rady Powiatu grójeckiego podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego lokalizacji lądowiska w Słomczynie. Radni podjęli uchwałę jednogłośnie.

Poniżej treść uchwały wraz z załącznikami:

 

UCHWAŁA Nr XXXVI/227/2021

RADY POWIATU GRÓJECKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2021r.

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego lokalizacji lądowiska w Słomczynie.

Na podstawie art. 9 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 920) oraz § 22 Regulaminu Pracy Rady
Powiatu w Grójcu stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu Powiatu Grójeckiego,
uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się stanowisko Rady Powiatu Grójeckiego dotyczące lokalizacji lądowiska w Słomczynie w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Grójeckiego do przesłania niniejszego stanowiska:

  1. Prezesowi Rady Ministrów,
  2. Ministrowi Infrastruktury,
  3. Ministrowi Obrony Narodowej,
  4. Wojewodzie Mazowieckiemu,
  5. Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej,
  6. Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
  7. Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie,
  8. Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
  9. Dowódcy Generalnemu Rodzaju Sił Zbrojnych.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXVI/227/2021

Rady Powiatu Grójeckiego

z dnia 29 kwietnia 2021r.

 

STANOWISKO

Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie lokalizacji lądowiska w Słomczynie.

Rada Powiatu Grójeckiego pragnie wyrazić swoją dezaprobatę, co do lokalizacji lądowiska w Słomczynie.

W naszej ocenie lokalizacja lądowiska będzie powodować konflikty społeczne z powodu nadmiernego hałasu. Dla mieszkańców Gmin Grójec, Chynów i Jasieniec, lądowisko będzie zakłócało ich komfort i jakość życia.

Z informacji uzyskanych od Prezesa Just Fly Sp. z o.o. wiemy, że na lądowisku będzie wykonywanych miesięcznie od 1000 do 1500 operacji. Wiąże się to z bardzo dużą ilością lotów, w szczególności startu samolotów i wznoszeniem się ich,
a następnie lądowań. Poza samolotami ultralekkimi w przestrzeni powietrznej pojawia się samoloty certyfikowane, helikoptery, wiatrowce, szybowce, motolotnie oraz samoloty szkolno – treningowe. Takie natężenie lotów będzie generowało dodatkowy hałas dla otoczenia. Mieszkańcy, którzy osiedlili się lub wybudowali domy w tej okolicy planowali życie na uboczu, w ciszy i spokoju a lądowisko zdecydowanie pogorszy ich warunki.

Budowa lądowiska negatywnie wpłynie na żyjące w pobliskich lasach zwierzęta
oraz ptaki, które zostaną wypłoszone przez huk silników.

Zarówno w naszej jak i mieszkańców powiatu ocenie, kolejnym negatywnym czynnikiem niewątpliwie będzie spadek wartości nieruchomości znajdujących się
na terenie okolicznych wsi, gdyż potencjalni nabywcy zrezygnują z ich kupna z uwagi
na funkcjonujące lądowisko. Dużym zagrożeniem dla mieszkańców Słomczyna mogą być szkolenia lotnicze. Mieszkańcy obawiają się, że podczas takich lotów może dojść do katastrofy lotniczej. Pragniemy również zaznaczyć, iż prowadzenie powyższej działalności w obszarze szkolenia lotniczego ma negatywny wpływ na pracę Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej oraz Obronność Państwa jak również bezpieczeństwo lotów statków powietrznych.

Mając na uwadze dobro mieszkańców powiatu radni Rady Powiatu Grójeckiego sprzeciwiają się powstaniu oraz funkcjonowaniu lądowiska w miejscowości Słomczyn.

 

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 9 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym do właściwości Rady Powiatu Grójeckiego należy podejmowanie inicjatywy w ważnej dla powiatu sprawie.

 

W dniu 26 kwietnia 2021r. Komendant Centrum Rozpoznania i Wsparcia
Walki Radioelektronicznej zwrócił się z prośbą o poparcie inicjatywy w sprawie wstrzymania działalności lądowiska i szkolenia lotniczego na terenie sąsiadującym
z kompleksem wojskowym w Słomczynie uzasadniając, że prowadzenie powyższej działalności w obszarze szkolenia lotniczego ma negatywny wpływ na pracę Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej oraz Obronność Państwa jak również bezpieczeństwo lotów statków powietrznych. Ponadto w dniu 17 marca 2021r. do Starostwa Powiatowego w Grójcu wpłynął również sprzeciw mieszkańców wsi Żyrów, gm. Chynów wobec budowy oraz funkcjonowania w/w lotniska/lądowiska.

Z uwagi na powyższe oraz biorąc pod uwagę liczne protesty mieszkańców gmin powiatu, Rada Powiatu Grójeckiego pragnie wyrazić zdecydowany sprzeciw dla powstania i funkcjonowania lądowiska w miejscowości Słomczyn.

 

 

Kategoria: