Przebudowa drogi we wsi Wilków Drugi

23 października w Wilkowie Drugim nastąpiło oficjalne odebranie kolejnego projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej we wsi Wilków Drugi. Wśród zaproszonych gości obecny był Poseł na Sejm RP Marek Suski, ksiądz Prałat Proboszcz parafii Wilków Marek Wojciechowski, wykonawca inwestycji Grzegorz Rychlicki, inspektor nadzoru Stanisław Gabriel, sekretarz Urzędu Gminy Jacek Adamski, skarbnik Urzędu Gminy Angelika Szmulska, główny specjalista Mieczysława Sitarek, wiceprzewodniczący Rady Gminy jednocześnie sołtys wsi Wilków Drugi Piotr Piekarski wraz z mieszkańcami.

Wójt Gminy Mirosław Jakubczak rozpoczął uroczystość powitaniem gości po czym Proboszcz Parafii, Ksiądz Prałat Marek Wojciechowski poświęcił zrealizowaną inwestycję. Wójt podziękował Panu Posłowi Markowi Suskiemu za życzliwość i pomoc w realizacji inwestycji. Bez środków zewnętrznych ta inwestycja by nie powstała, z była ona oczekiwana przez długie lata przez mieszkańców. Pan Poseł Marek Suski podkreślił zasadność realizacji tej inwestycji w Wilkowie Drugim.

Projekt rozdzielony był na dwie części. Część pierwsza obejmowała przebudowę drogi na odcinku 316mb. Wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej o długości 453 mb., zaś część druga to przebudowa drogi na odcinku 140 m, łączącej drogę gminną. Koszt całościowy 1-szej części inwestycji to kwota 91367,01 zł., w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowi kwotę 72 tys. zł, zaś 19 367,01 to środki własne gminy. Druga część inwestycji opiewa na kwotę 480 850,47 zł., w tym dotacja z RFIL to 400 tys. zł, zaś środki własne gminy wynoszą 80850,47 zł.

Wójt podziękował w imieniu własnym i mieszkańców Wilkowa Drugiego Państwu Kenedy, dzięki których życzliwości i zrozumieniu inwestycja powstała przez udostępnienie nieodpłatne prywatnych gruntów pod budowę kanalizacji deszczowej i odprowadzenie wód do rzeki.

W imieniu mieszkańców Panu Posłowi Markowi Suskiemu, Wójtowi Gminy Mirosławowi Jakubczakowi i Radzie Gminy Błędów za zrealizowaną inwestycję ciepłymi słowami podziękowała pani Julita Żabska.

Powstała inwestycja rozwiąże problem wód opadowych i ułatwi dojazd do posesji a w szczególności pacjentów do Ośrodka Zdrowia

Kategoria: